Categorieën
Algemeen

De Slag om Otterlo

Categorieën
Algemeen Nieuws

Gezocht: Enthousiaste vrijwilliger voor de werkgroep

De werkgroep Gezond en Gelukkig Oud in Otterlo is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die zich wil inzetten voor en meedenken over de toekomst van Otterlo. Hierbij gaat het vooral over welzijn en zorg voor ouderen in Otterlo en het terugbrengen van de 24-uurs zorg op Eureka. Je bent daarnaast nauw betrokken bij de oprichting van een dorpscoöperatie en gaat daarbij samen met je mede-werkgroepleden in gesprek met onder andere zorgpartijen en de gemeente. Kortom voel je je betrokken bij Eureka en het kunnen blijven wonen in Otterlo, ben je solidair en leg je graag verbinding met inwoners en partijen waarmee wordt samengewerkt? Dan zijn we op zoek naar jou.

Meld je dan aan bij Cor van Voorthuizen, cor@steunfondseureka.nl of 06-52047187.

Categorieën
Algemeen Dorpsloket Nieuws

Feestelijke opening Dorpsloket Otterlo

Mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds en de gemeente Ede met ieder een bijdrage van € 6.000,-

In Otterlo is op vrijdagmiddag 18 december het nieuwe dorpsloket feestelijk geopend. Helaas kon het vanwege de Covid-19 maatregelen niet groots gevierd worden. De opening verliep dan ook grotendeels digitaal middels een video. Namens de gemeente Ede zou wethouder Van der Schans van onder meer welzijn en wijkaanpak bij de opening aanwezig zijn, maar hij zal op een later tijdstip een bezoek brengen aan het loket.

Dorpsloket Otterlo is een laagdrempelig loket van en voor de Otterlose inwoners. Men kan hier terecht voor uiteenlopende vragen of problemen. Vervolgens gaat het loket op zoek naar een antwoord of een oplossing.

Werkgroep

In 2019 is er op initiatief van het Otterlo’s Belang en Stichting Steunfonds Eureka een werkgroep gevormd onder de naam Gezond en Gelukkig Oud in Otterlo (GGOO), die onderzoek doet naar het optimaliseren van de zorg- en welzijnsvoorzieningen in Otterlo. Aanleiding hiervoor was woonzorghuis Eureka, waar de zorg onder druk is komen te staan. De gemeente Ede is bij de start betrokken geweest bij de werkgroep en krijgt hierbij ondersteuning van Fenna Bolding van kenniscentrum CMO Stamm.

Uit een grootschalige enquête die een jaar geleden is gehouden in Otterlo, is gebleken dat er een grote wens is voor een loket waar men terecht kan voor hulp. Ook is er een grote wens uitgesproken voor zorg in een nieuw jasje, waardoor men in Otterlo tot op het laatst kan blijven wonen. Ondanks de Covid-19 uitbraak in maart is de werkgroep doorgegaan met het verwezenlijken van de plannen. Het Oranje Fonds en de gemeente Ede hebben ieder een subsidie van € 6.000,- verleend voor de oprichting van het loket en een zestal mensen hebben zich gemeld voor de bemensing: Jan Druijff, Cobi en Jan de Graaf, Hennie van Hunen, Gerie van Voorst en Cor van Voorthuizen.

“Zolang de Covid maatregelen het niet toelaten gaan we buiten vanuit een aangekochte tent werken.”, vertelt Jan Druijff. Drie keer per maand is er een inloopspreekuur in Eureka, Dorpshuis de Aanloop en bij Spar Van Leijenhorst. In de maandelijkse lokale krant De Dorpspraet en op de facebookpagina komen de precieze tijden en plaatsen te staan. “Zijn er vragen die buiten ons werkveld vallen dan kunnen wij deze doorspelen naar welzijnsorganisatie Malkander.”, vertelt Cor van Voorthuizen. Tegelijkertijd is er een website gelanceerd, www.OtterloNU.nl. Daarnaast kan het loket bereikt worden per telefoon/Whatsapp op nummer 06-83319432, per e-mail op dorpsloket@OtterloNU.nl en Facebook.com/dorpsloketotterlo.

De werkgroep GGOO zal in 2021 overgaan tot de oprichting van een dorpscoöperatie om ook de wens van Otterlo voor de zorg in een nieuw jasje te kunnen verwezenlijken. De gesprekken met zorgaanbieders, de gemeente Ede en de woningcorporatie zijn op het moment van schrijven in volle gang.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Categorieën
Algemeen Dorpsloket Nieuws

GGOO/Dorpsloket

We zijn weer een paar stappen verder met de ontwikkeling rond Gezond en Gelukkig Oud in Otterlo. Er is een goed gesprek geweest met Icare over mogelijkheden en onmogelijkheden rond het bieden van zorg op basis van de huidige wet- en regelgeving. Nadien heeft Icare ons meegenomen via een powerpoint-presentatie om nog meer verdieping te krijgen. We hebben ons laten adviseren door de directeur van NNCZ (Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties), Roeli Mossel die in het noorden van het land vergelijkbare projecten vorm heeft gegeven. Ook daar kunnen we ons voordeel mee doen. Er is een gesprek gepland met Norschoten en binnenkort zal er ook een gesprek met het college van Burgemeester en Wethouders plaatsvinden.

Dorpsloket

Het Oranje Fonds heeft subsidie toegekend voor onder ander de bouw van de website van het Dorpsloket. Het Oranje Dons bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom steunt het Fonds o.a. met financieren van projecten die er voor zorgen dat mensen er niet alleen voor staan. Informatie over het oranjefonds kunt u vinden op hun website www.oranjefonds.nl.

Ook heeft Malkander voor de mensen die het Dorpsloket gaan bemensen een training verzorgd, hoe om te gaan met vragen, privacy, vastleggen gegevens e.d. Zeer leerzaam. Hieruit komen voor ons ook weer actiepunten uit om mee aan de slag te gaan. Het streven is nog steeds om in december live te gaan met de website en in januari te starten met de spreekuren.

Wij houden u op de hoogte.

~ Jan Druijff

Categorieën
Algemeen Dorpsloket Nieuws

Dorpsloket Otterlo (Werkgroep)

De werkgroep Dorpsloket is geformeerd. Op dit moment hebben 6 mensen zich bereid verklaard om dit op te gaan pakken. We zijn hier erg blij mee. Wij willen deze mensen alvast aan u voorstellen.

Zittend Cobi en Jan de Graaf, van links naar rechts Cor van Voorthuizen, Hennie van Hunen, Gerie van Voorst en Jan Druijff.

Ondertussen is het wachten op de subsidieaanvraag die is ingediend om gelden beschikbaar te krijgen om de start van het Dorpsloket mogelijk te maken. De bouw van de website OtterloNu.nl is hier een belangrijk onderdeel van.

Wel wordt een training gepland voor de medewerkers van het loket om goed beslagen ten ijs te komen.

Via onder andere dit kanaal kunnen vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. We hopen hier volgende maand meer over te kunnen melden. Ondertussen gaan wij aan de slag met de opzet van de menustructuur en het verzamelen van de gegevens die nodig zijn om bij de start al een redelijk gevulde website te hebben.

Wil u uw hulp nog aanbieden voor het berichten van diensten of heeft u suggesties voor ons? Schroom niet om het door te geven. We zijn al bereikbaar onder telefoonnummer: 06-83319432 of per mail: dorpsloket@otterlonu.nl.

~ Jan Druijff

Categorieën
Algemeen Dorpsloket Nieuws

Dorpsloket Otterlo

Het dorpsloket voor Otterlo is vol in bewerking. Bovenstaande logo wordt het kenmerk voor het loket. De website is in de maak. Ook is inmiddels de menustructuur hiervoor bepaald. De site wordt Otterlonu.nl waarop we gaan proberen alles wat er nu speelt in Otterlo te bundelen. Het Dorpsloket wordt hier onder gehangen. We komen hier zeker nog op terug.

De aanbieders van diensten worden geïnventariseerd en het team dat het loket wil gaan bemensen is op dit moment gevormd. Voor deze mensen wordt via Malkander nog een training verzorgd om de mensen met hun vragen zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Ook hebben we de plaatsen bepaald waar we samen met Malkander spreekuur gaan houden. We nemen zitting in Eureka, het Dorpshuis en in de Spar. Voor exacte tijden verwijzen we u te zijnerzijds naar de activiteiten-agenda in De Dorpspraet.

Wilt u uw hulp al aanbieden of heeft u suggesties? We zijn al bereikbaar onder telefoonnummer 06-83319432 of per mail: dorpsloket@otterlonu.nl.

Names de werkgroep GGOO

~ Jan Druijff

 

Categorieën
Algemeen Dorpsloket Nieuws

Dorpsloket van start

Ondanks de Corona en misschien wel dankzij de corona is toch een aanvang gemaakt met het Dorpsloket. De werkgroep, uitgebreid met een vertegenwoordig(st)er van Dorpsbelang en Malkander, is op zoek gegaan naar mogelijkheden om het contact voor ouderen in deze tijd te verbeteren. U heeft hierover in de vorige DP al kunnen lezen. Ook deze maand kunt u hierover lezen in deze DP.

De werkgroep is nu bezig de stappen die gezet moeten worden om tot een echt Dorpsloket te komen vorm te geven. Dit zal vervolgens in de uitgebreide werkgroep besproken worden . Ook zijn we nog aan het kijken vanuit welke locaties het Dorpsloket het beste bemenst kan worden en op welke tijden.

Door de coronacrisis lukt het helaas niet meer het loket voor de zomer vorm en inhoud te geven. Dit wordt doorgeschoven naar het najaar. Het voorwerk, gaat met in achtneming van de huidige maatregelen, gewoon door.

Zijn we het daar met elkaar over eens, dan kunnen we weer contact leggen met de mensen uit het dorp die hebben aangegeven mee te willen werken bij de uitvoering van het dorpsloket.

~ Jan Druijff